POLARIS (Meridian 2021)

Festivalul Internațional MERIDIAN – Ediția a XVI-a – PLANETARIUM – 7-14 noiembrie 2021

MERIDIAN International Festival – 16th edition – PLANETARIUM – November 7-14, 2021

 

Luni 8 noiembrie / Monday November 8th

 

19:00 / 7 p.m.

Liceul de Arta “Ion Vidu”, Timişoara / “Ion Vidu” Art Lyceum, Timişoara

Online

 

ISCM Collaborative Series

POLARIS

Ansamblul ATEM / ATEM Ensemble

Director artistic / Artistic Director: Gabriel Mălăncioiu

Interpreți / Performers: Cristina Mălăncioiu – vioară / violin; Cristian Miclea – clarinet; Darius Tereu – violoncel / cello; Victor Andrei Părău – pian / piano

Program:

Kaija Saariaho (FI) “Light and matter” pentru vioară, violoncel și pian / for violin, cello and piano (2014, p.a.r. / RP)

Gabriel Almași (RO) – “Alter Echo” pentru clarinet şi electronics / for clarinet and electronics (2021, p.a.a. / WP)

Sebastian Androne-Nakanishi (RO) – “Raskolnikov” pentru vioară, violoncel și pian / for violin, cello and piano (2019)

Myriam Marbé (RO) – “Incantatio” pentru clarinet solo / for solo clarinet (1965)

Lotta Wennäkoski (FI) – “Päärme” pentru vioară, violoncel și pian / for violin, cello and piano (2015, p.a.r. / RP)

Claude Ledoux (BE) – “Un ciel fait d’herbes” pentru clarinet, vioară, violoncel și pian / for clarinet, violin, cello and piano (1990, p.a.r. / RP) [ISCM BELGIUM selection]

 

***

 

Kaija Saariaho (1952) – “Light and matter” (2014, p.a.r. / RP)

Punctul de pornire al piesei este energia cinetică ușoară, care este apoi dezvoltată în gesturi mai dramatice și schimburi rapide între cele trei instrumente. Piesa avansează într-o mișcare de rotire, trecând de la țesătura luminoasă originală la modele mai tematice sau spre inerția texturilor corale lente, înainte de a reveni la starea eterică inițială și de a începe o nouă rotire pâlpâitoare. Drept urmare, auzim trei elemente muzicale – textura cinetică, motive tematice și un material de tipul coralului care se mișcă încet – în combinații și orchestrații în continuă schimbare. Am scris această piesă în New York, în timp ce priveam de la fereastră lumina și culorile schimbătoare ale parcului Morningside.

The starting point for the music is light kinetic energy, which is then developed into more dramatic gestures and rapid exchanges among the three instruments. The piece advances in spinning motion, moving from the original luminous fabric into more thematic patterns or towards the inertia of slow choral textures, before returning into the original weightlessness and starting a new flickering spin. As a result, we hear three musical elements–kinetic texture, thematic motives and slowly moving choral material–in constantly changing combinations and orchestrations. I wrote this piece in New York, while watching from my window the changing light and colors of Morningside Park.

Gabriel Almași (1977) – “Alter Echo” (2021, p.a.a. / WP)

“AlterEcho pentru Cristi Miclea și Looper”, face parte dintr-un un experiment care oferă instrumentistului posibilitatea de a-și personaliza lucrarea. Partitura conține un set de indicații, posibilități și variabile muzicale, interpretul  urmând să-și aleagă liber materialul. Piesa este  gândită în 4 secțiuni distincte care arcuiesc un canon uriaș la 3 voci, într-un accelerando și crescendo continuu.  În fiecare secțiune, interpretul interacționează cu el însuși urmând diferite căi (propuse de autor) cu un material similar. În cazul de față interacțiunea se realizează între instrumentist și un looper (cu diferite efecte de ecou și de modulație), iar  instrumentistul devine  propriul său dirijor dar și parte a creației prin ordonarea și sincronizarea frazelor propuse, care gravitează în jurul său asemănător inelelor planetare.

“AlterEcho for Cristi Miclea and Looper”, is part of an experiment that gives the clarinet player the opportunity to customize his work. The score contains a set of indications, possibilities and musical variables, the performer being free to choose the material. The piece is conceived in 4 distinct sections that arch a huge canon in 3 voices, in a continuous accelerando and crescendo. In each section, the performer interacts with himself following different paths (proposed by the author) with a similar material. In this case the interaction is between the performer and a looper (with different echo and modulation effects)the clarinet player becomes his own conductor but also part of the creation on the piece by ordering and synchronizing the proposed phrases, which revolve around himself like planetary rings.

Sebastian Androne-Nakanishi (1989) – “Raskolnikov” (2019)

Lucrarea își trage seva dintr-o compoziție anterioară, inspirată de romanul lui Dostoievski: „Crimă și pedeapsă”. Lectura acestei cărți a lăsat urme adânci ce au necesitat un soi de revărsare prin muzică a stărilor prin care am simțit eu că trece Raskolnikov – personajul principal. Prin acest trio am încercat să mă apropii mai mult de dorința mea inițială de a reda prin muzică atât perspectiva mea asupra personajului dostoievskian, cât și un fir narativ deschis interpretabilității.

The work is using material from an earlier composition, inspired by Dostoevsky’s novel: “Crime and Punishment”. Reading this book left deep marks that required a kind of a musical suffusion of the states through which I felt that Raskolnikov – the main character – was passing. Through this trio I tried to get closer to my initial desire to render through music both my perspective on Dostoevsky’s character and a narrative thread open to interpretability.

Myriam Marbé (1931-1997) – “Incantatio” (1965)

Lucrarea „Incantatio” se înscrie în sfera preocupărilor ce vizează aspecte ale muzicii ritualice, o căutare a „esenţei” artei sonore. Suntem tot timpul surprinși de muzica compozitoarei Myriam Marbé: o îmbinare a simplităţii ce provine din folosirea unui rezervor de motive arhaice, și continua căutare a „noului”, prin folosirea unor tehnici componistice specifice avantgardei muzicale. (Gabriel Mălăncioiu)

“Incantatio” is all about ritual music, a search for the “essence” of the sonic art. We are always surprised by Myriam Marbé approach: a combination of simplicity that comes from using a collection of archaic motifs, and the continuous search for the “new”, by using techniques specific to the musical avant-garde. (Gabriel Mălăncioiu)

Lotta Wennäkoski (1970) – “Päärme” pentru vioară, violoncel și pian (2015, p.a.r. / RP)

Când vorbim despre arta de a compune muzică, măiestria este adesea menționată. În trio-ul de pian “Päärme”, “Tiv”, am avut o idee foarte clară a meșteșugului ca punct de plecare – cel al cusutului. Päärme are un caracter ușor, luminos, cu o pulsație clară, fiind construit pe mici canoane în multe pasaje. Imaginea tivului este, de asemenea, îmbogățită cu zgomote și tehnici instrumentale neconvenționale. Pe de altă parte, știam că voi avea trei muzicieni virtuozi care să prezinte lucrarea pentru întâia oară, ceea ce m-a făcut să adaug o secțiune mediană foarte lentă, cu linii melodice intense.

When talking about the art of composing music, craftsmanship is often mentioned. In the piano trio “Päärme”, “Hem”, I have however had a very concrete idea of craftsmanship as a starting point – that of sewing. Päärme has a light, bright and pulsative character, and it is built on little canons in many passages. The handprint of the hemming is also enriched with noise sounds and non-conventional playing techniques. On the other hand I knew I would have three real virtuoso musicians to premier the work, which made me add a very slow middle section with intensive melodic lines.

Claude Ledoux (1960) – “Un ciel fait d’herbes” (1990, p.a.r. / RP) [ISCM BELGIA]

Prima versiune a acestei piese a fost o lucrare pentru voce, clarinet și pian, compusă pe un poem  aparținând poetului belgian Marc Imberechts. O versiune pentru cvartet (fără voce) a fost compusă mai târziu cu ocazia unui concert omagial, în cinstea lui Jean-Louis Robert, un tânăr compozitor belgian care a murit în anul 1979.

Această muzică încearcă să transpună în structurile muzicale jocul subtil al limbajului și referințele erotice prezente în poezia lui Marc Imberechts. Cum se întâmplă adesea în lucrările mele, structura armonică a fost complet determinată de computer, permițând crearea de modele muzicale ale unor transformări sonore naturale. Referințele multiple ale distorsiunilor acustice afectează, prin urmare, elaborarea discursului muzical (de la distorsiunile armonice la distorsiunile timbrale). Forma este elaborată în jurul prăbușirii muzicii într-un punct cvasi-central, în care trei interpreți trebuie să șoptească poezia peste o notă lungă ținută de clarinet.

The first draft of this piece was a song for alt-voice, clarinet and piano, composed on a poem (Un Ciel fait d’herbes I ) of the Belgian poet Marc Imberechts. An expanded version for quartet (without voice) was written later on the occasion of a concert in tribute of Jean-Louis Robert, a young belgian composer who died accidentally in 1979. 

This music tries to transpose in musical structures the subtle play of language and the erotic references found in Marc Imberechts’s poem. As often in my works, the harmonic structure was completely determined by computer, allowing to create musical models of some natural sound transformations. Multiple references of acoustic distorsions therefore affect the elaboration of the musical discourse (from harmonic distorsions to timbre distorsions). The form is elaborated around the collapse of the music itself in a quasi-central point where three players have to whisper the poem over a long note holded by the clarinet.

***

p.a.a. = primă audiție absolută / WP = World Premiere

p.a.r. = primă audiție românească / RP = Romanian Premiere

[Traduceri / Translations: Gabriel Mălăncioiu]