ASTERISME 2 (Meridian 2021)

Festivalul Internațional MERIDIAN – Ediția a XVI-a – PLANETARIUM – 7-14 noiembrie 2021

MERIDIAN International Festival – 16th edition – PLANETARIUM – November 7-14, 2021

 

Joi 11 noiembrie / Thursday November 11th

 

15:00 / 5 p.m.

Online

 

ASTERISME (2)

 

Program:

Maia Ciobanu (RO)“Just passing through…” pentru clarinet, vioară, saxofon şi actor / for clarinet, violin, saxophone and actor (2010)

  • Interpreți / Performers: Mihai Pintenaru – clarinet, Olga Berar – vioară / violin, Răzvan Gachi – saxofon / saxophone, Bogdan Nechifor – actor; Anca Stoica – mişcare scenică / stage movement

 

Liviu Marinescu (US)“Sway” pentru percuție şi electronics / for percussion and electronics (2013)

  • Interpretează / Performing: Aaron Smith

[înregistrare realizată la / recorded at California State University Northridge]

 

Nicolae Brânduş (RO)“Temă cu Variațiuni” pentru pian / “Theme with Variations” for piano (1962, p.a.a. / WP)

  • Interpretează / Performing: Dolores Chelariu

 

Carmen Maria Cârneci (RO)“MARS-LUNA. Asterism1” pentru violă şi chitară / for viola and guitar (2018)

  • Interpretează: Costin Soare – chitară / guitar şi Marius Ungureanu – violă / viola [înregistrare din festival “Serile de chitară” 2018, Aula Palatului Cantacuzino, București / recorded during the “Guitar Nights” Festival, Cantacuzino Palace Hall, Bucharest, 2018]

***

Maia Ciobanu (1952)“Just passing through…” (2010)

Lucrarea apelează la dualitatea real-imaginar, lăsând la latitudinea publicului alegerea: este lumea lui Beethoven lumea reală, iar periplul instrumentelor care se intersectează cu sonorul electroacustic, cu versurile recitate sau aglomerate în fundal reprezintă imaginarul subiectivismului nostrum? Sau poate lucrurile stau tocmai invers şi frumuseţea Pastoralei este o fantasmă prea minunată ca să credem în posibila ei existenţă ?

Alegerea este la latitudinea noastră. Noi suntem cei care ne fixăm adevărurile, noi suntem cei care ne desenăm lumea în care trăim, noi suntem cei care dorim să trăim coşmarul sau visul, adevărurile care aşteaptă să fie descoperite, limpezite, decelate, care se recristalizează în fiecare moment,  reaşezând într-o justă ierarhie valorile esenţiale.

“Tot ce-ai văzut/ Tot ce-ai auzit,/ Tot ce ţi s-a părut/ Se amestecă fără să-şi piardă culoarea…/ fără să-şi piardă ideea”.

The work appeals to the real-imaginary duality, leaving the choice to the public: is Beethoven’s world the real world and does the journey of the instruments that intersect with the electroacoustic sound, with the lyrics recited or crowded in the background represent the imaginary of our subjectivism? Or maybe things are just the opposite and the beauty of the Pastoral is a fantasy too wonderful to believe in its possible existence? 

The choice is at our discretion. We are the ones who fix our truths, we are the ones who draw our world in which we live, we are the ones who want to live the nightmare or the dream, the truths waiting to be discovered, clarified, detected, which recrystallizes in every moment, re-placing in a just hierarchy the essential values. 

“Everything you saw / Everything you heard, / Everything you thought / Mixed without losing its color … / without losing its idea.”  (trad. Maia Ciobanu) 

Liviu Marinescu (1970)“Sway” (2013) 

Titlul lucrării, care s-ar traduce într-un sens mai larg în “mișcare pendulară”, descrie mai multe tipuri de parcurgeri dintre puncte extreme ce au loc la nivel vizual, auditiv, și conceptual. Pe scena de concert, tranzițiile de la instrumentele de percuție cu sunet înalt la cele mai joase, sau alternanța dintre membranofone și instrumentele de metal sunt mișcări evidente din punct de vedere vizual și auditiv. Chiar debutul lucrării este bazat pe un astfel de gest pendular, care va fi continuu dezvoltat și extins. Într-un sens mai general, întreaga lucrare are la bază o alternanță dintre instrumentele membranofone (la început și la final), și cele de metal (în secțiunea de mijloc).

La un nivel mai adănc însă, lucrarea pendulează între ceea ce auzim și vedem pe scenă în mod concret și lumea sonoră imaginară, creată de sunetele procesate electronic. Din punct de vedere conceptual, detașarea sunetului de imagine dă naștere unui peisaj suprarealist, în care instrumentele și sursele sonore procesate prin calculator ne apar în forme și culori neobișnuite, distorsionate, sau par a se topi între ele. Pentru ca acestă trecere de la sunetul concret la cel imaginar să fie cât mai firească, unul din obiectivele importante a fost folosirea unor sunete electronice care să pot fi percepute ca extensii ale instrumentelor acustice de pe scena de concert. Partea electronică a fost creată folosind mai mult de 200 de eșantioane sonore pre-înregistrate pe o gamă largă de instrumente de percuție tradiționale și improvizate. Prima audiție a piesei a avut loc în Los Angeles în 2014, urmată la scurt timp de o înregistrare pe compact disc produsă de compania Centaur Records.

The title points out various types of back and forth motion occurring in the piece: visual, aural, as well as conceptual. In a live performance, the transition from high to low drums, or from drums to metals is quite obvious from a visual standpoint. In fact, in the first measure the performer quickly moves from right to left in a single gesture that will be expanded later on. In a more general sense, the entire piece is based on a shift between an emphasis on drums, followed by mostly metals in the middle section, and a return to drums at the end. 

At a deeper level, the piece sways between what you see and hear on stage, and what you only hear from the pre-recorded material. This type of motion underscores what the listener can clearly identify as a sound source (static instruments on stage, all of them familiar), and the heavily processed, transformed and distorted percussion instruments that seem to be in motion. With surround sound, this separation is even more striking, as some of the pre-recorded sounds will remain completely disconnected from the visual component. Conceptually speaking, this is the motion between reality and an imaginary world, where instruments and sound sources can have unusual shapes or colors, and can easily morph into each other. For this transition to be compelling, an important concern was the use of audio samples that can be perceived as extensions of the acoustic world on stage. Thus, the pre-recorded material was created using more than 200 samples of drums, gongs, bells, metal instruments and cymbals, processed through various traditional techniques (such as reverse, EQ, delay, chorus), as well as a wide range of more complex procedures involving audio plugins. Sway was premiered in Los Angeles in 2014, and released soon afterwards by Centaur Records. (trad. Liviu Marinescu) 

Nicolae Brânduş (1935)“Temă cu Variațiuni” (1962, p.a.a. / WP)

[Despre „Temă cu Variațiuni şi Ostinato”] Ambele lucrări au fost scrise în timpul studiilor mele de compoziție din cadrul Conservatorului „Ciprian Porumbescu” actuala Universitate Națională de Muzică București, desfășurate sub îndrumarea profesorului Marțian Negrea, căruia îi datorez una dintre cele mai importante etape din formarea mea ca muzician. „Tema cu Variațiuni” este bazată pe o melodie populară din Transilvania, în timp ce „Ostinato”, în formă de scherzo (A B A’), dezvoltă o pianistică de înaltă virtuozitate, pe un fundal ritmic care se desfășoară pe parcursul întregii lucrări. 

[About „Theme and Variations and Ostinato”] Both pieces were composed during the period of my studies in composition at the “Ciprian Porumbescu” Conservatory nowadays National University of Music Bucharest under the guidance of Professor Marțian Negrea, to whom I owe one of the most significant periods of my achievements as a musician. „Theme and Variations” is based on a folk tune from Transilvania, while „Ostinato”, written in a scherzo form (A B A’), is a virtuoso piano piece built on a basic rhythm that unfolds throughout the entire work. 

Carmen Maria Cârneci (1957)“MARS-LUNA. Asterism1” (2018) 

În astronomie, un asterism este o proiecție, un contur, o formă realizată cu ajutorul trasării liniilor imaginare între unele stele pe cerul nopții. Este un demers mai degrabă arbitrar și subiectiv decât științific… Cel mai simplu asterism: o linie/ o punte între două corpuri cerești, aici Marte și Luna, care în noaptea de 27 iulie 2018 au apărut aproape la fel de mari pe bolta cerească, eveniment cosmic unic (…care se va repeta peste milenii). Ideea de contur – ascendent, descendent, mereu în redefinire – este materializată prin tratarea simbiotică a celor două instrumente – egale ca sunet (registru, consistență, dinamică) și… apropiate, împletite chiar pe parcursul evoluției lor în paralel, sau contrapunctat-complementare prin împrumuturi de tehnici specifice.

Am dedicat „Mars-Luna. Asterism1” memoriei mamei mele, care a plecat spre stele în chiar seara primei audiții a piesei – 1 noiembrie 2018 (în cadrul festivalului „Serile de chitară”, interpreți: violistul Marius Ungureanu și chitaristul Costin Soare). 

In astronomy, an asterism is a projection, a contour, a shape made by drawing imaginary lines between some stars in the night sky. It is an arbitrary and subjective approach rather than a scientific one … The simplest asterism: a line / a bridge between two celestial bodies, here Mars and the Moon (Luna), which on the night of July 27, 2018 appeared almost equally large on the celestial vault, a unique cosmic event (… which will be repeated over the millennia). The idea of contour – ascending, descending, always redefining – is materialized by the symbiotic treatment of the two instruments – equal in sound (register, consistency, dynamics) and … close, intertwined even during their evolution in parallel, or counterpoint- complementary through loans of specific techniques. 

I dedicated “Mars-Luna. Asterism1” to the memory of my mother, who went to the stars on the evening of the first audition of the piece – November 1, 2018 (during the festival “Guitar Evenings”, performers: violist Marius Ungureanu and guitarist Costin Soare). (trad. Carmen Maria Cârneci)