CLUJ MODERN 2022

ENG:

CLUJ MODERN Contemporary Music Festival, 14th edition (April 2-8, 2022)

Under the title “ENCOUNTERS”, the 14th edition of the biannual Cluj Modern Festival will offer us the opportunity to experience this fundamental human experience, so specific to the imponderable but soul-penetrating art of music. During the magical seven-day period (April 2-8, 2022), “Cluj Modern” will program six selected concert events, including five chamber music concerts/recitals in the Studio Hall of the National Academy of Music “Gheorghe Dima” and a symphonic concert, held in partnership with the “Transilvania” Philharmonic, in the Auditorium Maximum hall of the Babeș-Bolyai University in Cluj Napoca.

The festival aims to remain present and accessible to the public interested in contemporary music, which it presents in a way that seeks to combine aspects of the historical evolution of European and world modernism (the arc of stylistic orientations from the first decades of the twentieth century) with current creation, with pieces in first performance, many of them signed by composers of the younger generation.

The theme of the encounter is present in almost every concert. A real corollary of ideas is the symposium entitled “Inevitable encounters: globalism, cosmopolitanism, acculturation”; the exciting theme of the debate (but also the disappearance of distances in the online environment) brings together voices from Cambridge University, Harvard University, Hong Kong University – along with renowned musicologists from Romania and other countries, including leading figures such as the president and vice-president of the International Musicological Society.

With a rich repertoire and a multi-coloured stylistic palette, with a strong presence of composers and performers from Cluj (Arcadia Quartet, IMPACT XXI, Couleurs, AdHOC ensembles), plus prestigious guests from home and abroad (the AuditivVokal ensemble from Dresden, Spanish conductor Néstor Bayona, violinist Diana Jipa, clarinetist Aurelian Băcan, pianist Ștefan Doniga), the 2022 edition of Cluj Modern reaffirms its special place in the national and international cultural landscape as an event of creativity, modernity, dialogue, invention and collaboration.

Organisers: the “Gheorghe Dima” National Academy of Music Cluj-Napoca and the “Gheorghe Dima” Music Academy Association
In partnership with TRANSIVANIA LEADERS Foundation and “Transilvania” State Philharmonic Cluj-Napoca
With financial support from: Aqua Carpatica – main sponsor, Goethe-Institut, Germany,
Union of Composers and Musicologists of Romania, German Cultural Centre Cluj

RO:

Festivalul de muzică contemporană CLUJ MODERN, ediția a 14-a (2-8 aprilie 2022)
Sub genericul „ENCOUNTERS / ÎNTÂLNIRI”, ediția a 14-a a festivalului bianual Cluj Modern va prilejui ipostaze ale acestei experiențe umane fundamentale, atât de specifice artei imponderabile dar pătrunzătoare în suflet a muzicii. În intervalul de sorginte magică a șapte zile (2-8 aprilie 2022), „Cluj Modern” programează șase manifestări concertistice alese, între care cinci concerte camerale/recitaluri în Sala Studio a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” și un concert simfonic, susținut în parteneriat cu Filarmonica „Transilvania”, în sala Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca.
Festivalul își dorește să rămână prezent și accesibil publicului interesat de fenomenul muzical contemporan, pe care îl prezintă într-un mod ce urmărește să îmbine ipostaze ale evoluției istorice a modernismului european și mondial (arcul orientărilor stilistice începând din primele decenii ale secolului XX) cu creația de actualitate, cu piese în primă audiție absolută, multe dintre acestea semnate de compozitori ai generațiilor tinere.
Tematica întâlnirii este prezentă în aproape fiecare concert. Un adevărat corolar ideatic se materializează în lucrările simpozionului intitulat ”Întâlniri inevitabile: globalism, cosmopolitism, aculturație”; tema incitantă a dezbaterii (dar și dispariția distanțelor în mediul on-line) aduce laolaltă voci din de la Cambridge University, Harvard University, Hong Kong University – alături de reputați muzicologi români și din alte țări, inclusiv personalități de vârf precum președintele și vicepreședintele Societății Internaționale de Muzicologie.
Cu un repertoriu bogat şi o paletă stilistică multicoloră, cu o susţinută prezenţă componistică şi interpretativă clujeană (Cvartetul Arcadia, ansamblurile IMPACT XXI, Couleurs, AdHOC), căreia i se adaugă oaspeţi prestigioşi din ţară şi din străinătate (ansamblul AuditivVokal din Dresda, dirijorul spaniol Néstor Bayona, violonista Diana Jipa, clarinetistul Aurelian Băcan, pianstul Ștefan Doniga), ediţia 2022 Cluj Modern îşi reafirmă locul aparte în peisajul cultural naţional şi internaţional ca un eveniment al creativităţii, modernităţii, dialogului, invenţiei şi colaborării.
Organizatori: Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca și Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”
În parteneriat cu: Fundația TRANSIVANIA LEADERS și Filarmonica de Stat „Transilvania” Cluj-Napoca
Cu sprijin financiar acordat de: Aqua Carpatica – sponsor principal, Goethe-Institut, Germania,
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Centrul Cultural German Cluj