X-radio – Meteorit 3

Meridian International Festival 2021: PLANETARIUM

X-radio 9.11.21

Nicolae Teodoreanu (RO) – “Hău-Zăbavă” (2005)

Sever Tipei (US/RO) – “Quilt” (2015)

Cătălin Crețu (RO) – “Richblick” (2017)

***

[RO]

Nicolae Teodoreanu (RO) – “Hău Zăbavă” (2005) 

Piesa aceasta investighează prin excelență resursele „continuumului” acustic la nivelul diverșilor parametri muzicali, așa cum îl întâlnim în unele culturi muzicale tradiționale, între care muzica tibetană, dar și în altele, culturi care nu cunosc sunetele fixe și cuantizate ale muzicii savante europene și care, pentru anumite repertorii, nu utilizează nici scările muzicale sau proporțiile ritmice.

Materialul de bază utilizat constă în cea mai mare parte din sunete clinice patologice, produse de inimă și plămân, care au fost prelucrate cu ajutorul diverșilor algoritmi computerizați creați la INA-GRM.

Din punct de vedere structural, compoziția de față prezintă o „scriitură” contrapunctică la 14 voci (una multiplă, în sistem MIDI), care realizează o creștere dinamică progresivă către o culminație aflată înspre final.

Un parametru important sonor firesc pentru orice muzică de tip acusmatic este spațiul, care, în cazul de față, încearcă, printr-o difuzare în cerc a celor 8 canale, să dea o anumită senzație de „interiorizare” a audiției.

(Din programul de sală) 

În piesa aceasta nu plecăm de la sunetul domestic al muzicilor bine „temperate”, care curge domol în albia ce-i e prescrisă de teoreticieni. Dimpotrivă, sunetul este primitiv, sălbatic, vibrație esențială, uruit primordial. De esență imaterială, această vibrație se intensifică transformându-se în materie, trup, lume. Dar, o lume clătinată, a păcatului și durerii. O lume a nemăsuratului, a nestăvilitului, dezordinii, în care timpul este elastic, spațiul inconsistent, cele două dimensiuni confundându-se. Fenomenele ritmice se condensează în tonuri, iar acestea se desfac în secvențe metrice. Zgomotele naturii și loviturile instrumentale se confundă cu gemetele și scrâșnetele trupului uman și devin plânset al creaturii în așteptarea clipei când toate acestea se vor fi risipit devenind… Laudă.

Sever Tipei (US/RO) – “Quilt” (2015)

“Quilt” este o compoziție algoritmică realizată cu DISSCO, un soft creat de compozitor. Trei metode de sinteză digitală sunt folosite: granulară, aditivă şi FM, în trei secțiuni structurate în proporțiile 5-7-5, în mod asemănător cu structura unui Haiku. Partea centrală aminteşte vag de lucrarea lui Aurel Stroe, “Arcade”.

Cătălin Crețu (RO) – “Richblick” (2017)

Compoziția electronică RICHBLICK a fost realizată în intervalul 17-29 iulie 2017, la Institute for Computer Music and Sound Technology din cadrul Zürcher Hochschule der Künste, pe perioada unei rezidențe artistice oferite de instituția gazdă. Titlul piesei este un cuvânt compus din: RICH (din Zürich – orașul unde a fost realizată piesa) și BLICK (din Rigiblick – o colină din oraș pe care urcă cel mai vechi funicular și unde s-a cristalizat ideea lucrării). Sensul titlului este cel de „priveliște pătrunzătoare” (asupra sunetului): rich (eng. = amplu, pătrunzător), Blick (germ. = priveliște). Lucrarea are la bază, exclusiv, sunte produse de bayan și înregistrate la București prin bunăvoința domnului Fernando Mihalache. Banca inițială conținea sunete scurte/lungi, diferite tipuri de atac, celule și motive diverse, efecte generate de manipularea burdufului, zgomote, etc. Acestea au fost transformate ulterior, urmând ca rezultatele să fie organizate pe categorii. Pentru procesare am folosit mare parte a arsenalului software aflat în Kompositionstudio la Institute for Computer Music and Sound Technology: Izotope/denoise (pentru curățarea materialului inițial), Cecilia5, Plogue bidule, SoundHack, GRM Tools, etc. Versiunea finală a piesei am mixat-o cu Digital Performer. În urma transformării acustice a materialului inițial, au rezultat două tipuri de sunete: unele ce nu mai prezentau similitudini timbrale cu sonoritatea bayanului (ele stau la baza lucrării RICHBLICK) și altele ce aminteau, prin timbru sau gest, de instrumentul generator, ele constituind baza compoziția RESTBLICK. La nivel formal, lucrarea prezintă două secțiuni, prima fiind împărțită, la rândul ei, în două structuri. În prima structură, mai dinamică, materialul sonor este preponderent pulsatoriu, repetitiv, asemănător unor semnale, suntele au personalitate, sunt în prim plan. Debutul celei de a doua structuri a secțiunii întâi (1:32) aduce ideea de pulsație repetitivă în planul secundar, peste această schimbare de perspectivă adăugându-se sunete lungi, de tip continuu. Semnalele extinse repetate obsesiv începând cu 2:44, la alt nivel de această dată, în registru acut, prevestesc finalul secțiunii întâi. Secțiunea a doua e alcătuită în mare parte din sunete lungi, conținând doar aluzii la pulsațiile repetitive. Sunetul final, simplu, vibrat, reprezintă, la nivel simbolic, hibridizarea semnalului inițial cu entitățile acustice de tip continuu din secțiunea a doua. Ca parte a procesului de lucru am realizat algoritmi de spațializare a sunetului (utilizând sistemul de 18 boxe existent în Kompositionstudio) în Max/MSP, pe baza colecției de obiecte Ambisonics, realizată la Institute for Computer Music and Sound Technology. (Cătălin Crețu)

 

[ENG]

Nicolae Teodorescu (RO) – “Chasm Tardiness” (2005) 

This piece investigates par excellence the resources of the acoustic “continuum” at the level of various musical parameters, as we find it in some traditional musical cultures, including Tibetan music, but also in others, cultures that do not know the fixed and quantized sounds of European classical music and that, for particular repertoires, do not use musical scales or rhythmic proportions.

The source material used consists mostly of clinical pathological sounds produced by the heart and lung, which were processed using various computer algorithms developed at INA-GRM.

From a structural point of view, this composition presents a contrapuntal “writing” for 14 voices (one that is multiple, in MIDI system), which achieves a progressive dynamic growth towards a culmination approaching the end.

An important sonic parameter natural to any acousmatic music is space, which in this case tries, through a diffusion in circle of the 8 channels, to give a certain feeling of “interiorization” to the listener.

(From the programme)

In this piece, we do not start from the domestic sound of well-tempered music, which flows gently into the riverbed prescribed by the theorists. On the contrary, the sound is primitive, wild, essential vibration, primordial rumble. Of immaterial essence, this vibration intensifies and becomes matter, body, world. But, a shaken world, one of sin and pain. A world of the unmeasurable, of the unchangeable, of disorder, in which time is elastic, space inconsistent, the two dimensions merging. Rhythmic phenomena condense into tones, and these unfold into metrical sequences. The noises of nature and instrumental blows merge with the groans and creaks of the human body and become the creature’s lament waiting for the moment when all this will have dissipated and become… Praise.

Sever Tipei (US/RO) – “Quilt” (2015)

Algorithmic composition developed with DISSCO, a soft of my own invention. Three digital synthesis methods are used: granular, additive and FM, in three sections which are structured 5-7-5, as in a haiku. The central movement is vaguely reminiscent of Aurel Stroe’s Arcade [Arcades].

Cătălin Crețu (RO) – “Richblick” (2017)

Created between July 17-29, 2017 in Zurich, during my artist-in-residence program at the Institute for Computer Music and Sound Technology of the Zürcher Hochschule der Künste.

The work’s title is composed of RICH (from Zurich) and BLICK (from Rigiblick, the hill where the city’s oldest funicular railway operates and where the idea of this piece crystallized). The word RICHBLICK is used in the sense of “a rich (sound) panorama”: rich (full, mellow) and Blick (German for “panorama”).

The work is based exclusively on bayan sounds, recorded in Bucharest courtesy of Mr Fernando Mihalache. The initial sound bank contained short/long sounds, various types of attack, an assortment of cells and motifs, effects generated by the manipulation of the bellows, noises etc., which I subsequently transformed and arranged in categories. To this end I mainly used the software arsenal at the Institute for Computer Music and Sound Technology Kompositionstudio: Izotope/denoise for cleaning up the initial material, Cecilia5, Plogue Bidule, SoundHack, GRM Tools etc. The final version was mixed with Digital Performer.

The acoustic transformation resulted in two types of sounds: some with no timbral similarities with the bayan (and on which RICHBLICK is based), others reminiscent, timbrally or gesturally, of the generating instrument (and on which RESTBLICK is based).

With regard to form, the work has two sections of which the first one is in its turn divided into two structures. In the opening structure, more dynamic, the sound material is for the most part pulsatory and repetitive, like a series of signals exhibiting solo-like individuality. The debut of the second structure (1:32) pushes the idea of repetitive pulsation into the background, a shift of perspective accompanied by the introduction of long, continuous sounds. The extended, obsessively repeated signals starting at 2:44, on another level, in the higher register this time, foreshadow the conclusion of the first section.

The second section starts at 3:21 and consists largely of long sounds, with just a few allusions to the previous repetitive pulsations. The last sound, plain, vibrated, symbolically represents the hybridisation of the initial signals with the acoustic entities of the continuous type from the second section.

With regard to the compositional process, I created sound spatialization algorithms by using the 18-speaker sound system in the Kompositionstudio, in Max/MSP and by employing the Ambisonics object database by the Institute for Computer Music and Sound Technology.

***

Traduceri / Translations: Maria Bojin, Ana Lica